Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018

De rol van badmintonvereniging De Shuttle richting de gemeenschap is heel breed en open. Wij bieden sportieve activiteiten voor een doelgroep van heel jong tot heel oud; specifiek gericht op wat onze leden fysiek en mentaal gewenst achten.
Sinds een aantal jaar bieden wij het concept ‘’badMINIton’’ aan kinderen vanaf 5 jaar oud. Wij leren de kinderen omgaan met een shuttle en een racket door middel van een gecertificeerde jeugdtrainster en assisterende vrijwilligers. Een training bestaat uit een speelse warming-up, een leergedeelte en een speelse afsluiting waarbij de nadruk wordt gelegd op de motorische ontwikkeling, techniek en het samenspel van jonge kinderen. Er worden veel activiteiten aangeboden die samenspel stimuleren, zoals ”lijnentikkertje”, twee kinderen die hooghouden met één racket of elkaar succes wensen voor en een hand schudden na een wedstrijdje. De begeleiders kennen de kinderen, houden van tijd tot tijd een praatje met de ouders en kunnen hierop inspelen tijdens de training. Daarnaast leren wij de kinderen niet alleen badmintonnen, maar zorgen wij ook voor een leuke en gezellige sfeer. Als wij merken dat een kind meer uitdaging nodig heeft kunnen wij hier gericht aandacht aan geven of laten doorstromen naar een groep met oudere kinderen. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich prettig voelt binnen de groep en dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Vriendschappen sluiten en onderhouden is daarom een van de onderliggende gedachten bij het opstellen van een trainingsactiviteit. Kinderen nemen op jonge leeftijd veel over van een voorbeeldfunctie; in deze de rol van de trainer/ vrijwilliger. Door de jarenlange ervaring en omgang met kinderen van onze huidige trainers/ vrijwilligers gaat dit zeer goed af en kunnen nieuwe vrijwilligers doelgericht worden ‘’ingewerkt’’ om kinderen, tijdens het sporten, te laten groeien in hun sociale vaardigheden.
BadMINIton van De Shuttle is een innovatief concept in onze omgeving en de gemeente heeft laten blijken dat dit een positieve bijdrage levert aan de vooral jonge gemeenschap door hier extra subsidie voor te reserveren. De subsidie is vervolgens ingezet voor sport- en spelmateriaal dat duurzaam kan worden ingezet.

Naast interne activiteiten worden er ook externe activiteiten georganiseerd, zoals de KiKa Sponsorloop, De Grote Club Actie en een Open Avond. De KiKa Sponsorloop wordt door leden en vrijwilligers georganiseerd en de opbrengst wordt verdeeld onder KiKa en De Shuttle. De doelstelling van de Grote Club Actie wordt ieder jaar, met name door onze jeugd, met een prachtig resultaat behaald. Daarnaast is onze Open Avond een highlight op de agenda. Aan deze avond gaan veel voorbereidingen vooraf, zoals het werven van vrijwilligers, flyeren in de omgeving, promotie op social media en de website en het opstellen van het draaiboek door het projectteam. De Open Avond trekt ieder jaar veel nieuwe mensen die kennis kunnen maken met de sport op de manier zoals zij dat willen. Ze kunnen langskomen om informatie te vergaren, maar natuurlijk ook zelf mee te spelen!
Bovenstaande activiteiten worden, zoals eerder benoemd, door veel vrijwilligers mede mogelijk gemaakt. Bij het zoeken naar vrijwilligers, voor bijvoorbeeld een Open Avond, hoeft De Shuttle hier niet lang naar te zoeken. Doordat de leden vaak nauw betrokken zijn, door het op de hoogte houden met nieuwsberichten, willen ze vaker een steentje bijdragen dan wanneer ze niet inhoudelijk weten wat er bij komt kijken. De Shuttle mag trots zijn op mensen die als ambassadeurs optreden voor de sport en de vereniging.

De Shuttle realiseert zich heel goed dat wij mede verantwoordelijk zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van kinderen, zowel binnen, maar ook buiten de vereniging. Door het inzetten van gecertificeerde trainers en bekwame vrijwilligers kunnen wij de kwaliteit waarborgen die ieder lid verdient. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, want ook senioren leden verdienen integriteit, respect en sportiviteit. Bij De Shuttle heerst een gemoedelijke, prettige en open sfeer. Gewenst gedrag wordt beloond met een uitstekende sfeer en door de vereniging georganiseerde gezellige activiteiten of etentjes. Ongewenst gedrag wordt zo veel mogelijk voorkomen door een goede omgang en door communicatie met elkaar te onderhouden. Door de leden actief te informeren over de gang van zaken binnen de vereniging creëren wij een goede basis om de sociaal contact te leggen, te onderhouden en te versterken. Dit doen wij door andere actief gebruik te maken van onze website, nieuwsbrieven, Facebookpagina, WhatsApp en communicatie in de sporthal. En dat merk je als je de sporthal binnenloopt. Niemand wordt buitengesloten en samenspel staat in een hoog vaandel.
Mocht er toch onverhoopt een situatie ontstaan waardoor onvrede wordt gecreëerd tussen een persoon en de vereniging? Dan zorgen wij middels open, eerlijke en snelle communicatie voor een oplossing. Het bestuur gaat serieus om met elke vorm van feedback of kritiek. Door accuraat met elkaar te communiceren kunnen we tot één antwoord komen waar we allemaal achter staan en dit terugkoppelen aan de individu of groep waar onvrede heerst.

Bij elke sportvereniging komt het voor dat ouders, gedurende de training van zijn of haar kind, het kind wegbrengen en ophalen. Door het organiseren van Ouder-Kind-Toernooien verbeteren wij de band tussen de ouders, de kinderen en de vereniging. Door ouders actief kennis te laten maken met de sport en de vereniging kunnen de vrijwilligers, de trainers en het bestuur van De Shuttle gemakkelijk een praatje maken met als doel het versterken van de band of het peilen van de behoeften van de ouders. Daarnaast is het Ouder-Kind-Toernooi onwijs gezellig en iedere keer heel druk bezocht! Naast Ouder-Kind-Toernooien organiseren wij ook ieder jaar een Vriend-en-Familie-Toernooi, zodat elk lid een vriendje, vriendinnetje, opa, oma, vader, moeder, neefje of nichtje kan meenemen om kennis te maken met badminton.
Verder wordt elke vorm van vrijwillige activiteit door ouders van jeugdleden enorm gewaardeerd. Voorbeeld is dat een ouder een promotiefilmpje maakte van de vereniging. Deze hebben wij met trots gepubliceerd op de website en social media.
(http://www.deshuttlebadminton.nl/filmpje-open-dag-2017/)
(https://www.youtube.com/watch?v=6JoPtHjSwKg)

Een van de lange termijn doelen van De Shuttle is de continuïteit waarborgen van de badmintonsport in de omgeving Wormerland op een manier waardoor bestaande en potentieel nieuwe leden zich veilig, uitgedaagd en geborgen voelen. Het bestuur plant minstens iedere twee maanden een vergadering in om alle operationele en lange termijn zaken te bespreken. Daarnaast onderhouden we via de mail of WhatsApp nauw contact met elkaar om elkaar op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen van onze vereniging en sport in het algemeen. Een groei in het ledenaantal past bij de visie van de vereniging, maar is geen noodzaak. Zolang De Shuttle voor iedereen uit de omgeving een plek kan bieden waar badminton, gezelligheid, eerlijkheid, openheid, sportiviteit en sociaal contact centraal staan wordt onze visie op een juiste manier nagestreefd.

Wij waarderen de leden onder andere door een eerlijk contributiemodel te hanteren. Leden betalen alleen waar zij gebruik van maken. Ben je een senioren competitiespeler die speelt met veren shuttles? Dan betaal je voor training, zaalhuur, shuttles, bondskosten en extra additionele kosten die nodig zijn om ons lid (ook in de toekomst) de aandacht te geven die het van ons gewend is. Alle kosten kunnen worden onderbouwd en worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt door de penningmeester op de algemene ledenvergadering.
De motor van onze vereniging bestaat uit vrijwilligers; mensen die buiten het drukke privéleven een steentje bij willen dragen aan het aanbieden van een betaalbare, leuke, spannende en actieve sport. Actieve en niet-actieve leden die zich op welke manier dan ook inzetten voor de vereniging bedanken wij door een eervolle vermelding tijdens de ALV, de website en social media. Zo ook onze sponsoren, die met zelfs de kleinste bijdrage een mooie vermelding krijgen op onze website.
Als De Shuttle laat zien wat er bereikt kan worden dankzij de hulp van vrijwilligerswerk openen wij de ogen van leden en niet-leden. Daarom is de manier waarop De Shuttle de waardering laat blijken aan bestaande vrijwilligers een aanzet tot actie voor meer vrijwilligers, het nastreven van onze visie over het verdere bestaan van de vereniging en het waarborgen van een behoud en het aantrekken van nieuwe leden.

© Badmintonvereniging De Shuttle | 2017-2024 | Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd Conijn Services