Privacyverklaring

[Download hier onze Privacyverklaring]

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

De Shuttle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat De Shuttle de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat De Shuttle verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. De Shuttle is de te Krommenie aan de Teresjkowastraat 26 gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, te bereiken via secretaris.deshuttlewormer@gmail.com.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De Shuttle verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Badminton Nederland:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan panels;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij De Shuttle te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van De Shuttle, dan biedt De Shuttle jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving mag De Shuttle alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Shuttle hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
 2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 4. in verband met de gerechtvaardigde belangen van De Shuttle, waarbij De Shuttle erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van De Shuttle bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;
 • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij De Shuttle door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die De Shuttle daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

De Shuttle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Shuttle heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen De Shuttle

De Shuttle kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten De Shuttle.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en De Shuttle of wanneer De Shuttle hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De Shuttle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als lid bij De Shuttle door jouw vereniging wordt van jou een aantal persoonsgegevens doorgegeven. Daarmee is de vereniging voor leden onze bron van persoonsgegevens. Uiteraard wordt de juistheid daarvan door ons gecontroleerd. In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou.

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: secretaris.deshuttlewormer@gmail.com. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via secretaris.deshuttlewormer@gmail.com.

© Badmintonvereniging De Shuttle | 2017-2024 | Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd Conijn Services